Obchodní podmínky a GDPR

Tyto obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je DriftIt s.r.o. se sídlem Ostrava Zábřeh, Čujkovova 1714/21, PSČ 700 30, IČO 17365392 (dále jen prodávající), a kupujícího.

I. Vymezení pojmů
Prodávající
DriftIt s.r.o., IČO 17365392 se sídlem Ostrava Zábřeh, Čujkovova 1714/21, PSČ 700 30. Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 89902 vedenou u rejstříkového soudu v Ostravě.

Kupující
Kupujícím je vzhledem k platné právní úpravě spotřebitel nebo podnikatel Kupující / spotřebitel – Za spotřebitele se považuje osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel – Za podnikatele se považuje osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, na vlastní účet a vlastní zodpovědnost. Za podnikatele je pro účely ochrany spotřebitele považována také osoba, která jedná a uzavírá smlouvy jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně po dle práva České republiky a případně příslušnými soudy České republiky.

Kupující (spotřebitel) může využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce) a postupovat dle uvedených informací. Více informací a možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu nalezne kupující zde: Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR). Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporu s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Nabídka
je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

II. Informace před uzavřením smlouvy

 • a) Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky při uzavírání smlouvy prostředky komunikace na dálku (vyjma zvolené smluvní přepravy). Náklady na komunikaci na dálku hradí kupující sám (dle telefonního příp. internetového tarifu kupujícího)
 • b) Ceny zboží a služeb na stránkách provozovaných Prodávajícím jsou uváděny včetně DPH a všech zákonných poplatků. Náklady na dopravu a platbu se liší dle zvoleného způsobu přepravy a platby. Ceník přepravy a platby je uveden na webových stránkách Prodávajícího. V případě osobního odběru po domluvě jsou náklady na dopravu 0 Kč.
 • c) Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky
 • d) Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, popř. zboží s jinými vlastnostmi, než které nabízí prodávající, smlouva nevznikne. Prodávající rovněž nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se oboustranně dohodnou jinak
 • e) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, je možné smlouvu uzavřít v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce.
 • f) Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém systému prodejce. Na žádost kupujícího bude smlouva odeslána v elektronické podobě
 • g) Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci
 • h) Veškeré nabízené náhradní díly jsou určeny k montáži pouze odborným servisem, v případě reklamace může být vyžadováno potvrzení o odborné montáži příslušného servisu 
 • i) V případě, kdy se jedná o speciální zboží na objednávku nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany Prodávajícího požadována úhrada zálohy. O požadavku zálohové platby bude Prodávající Kupujícího informovat neprodleně
 • j) Produkty nejsou určeny pro použití na veřejné pozemní komunikaci a v běžném provozu
 • k) Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy. Stížnosti a připomínky může Kupující uplatnit osobně po domluvě, telefonicky nebo elektronickou formou na kontaktech uvedených na stránkách příslušného eshopu Prodávajícího. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude jako reklamace zboží i vyřízena
 • l) Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 • m) Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 • n) cena zboží je vždy uváděna za 1ks, není-li výslovně uvedeno jinak

III. Objednání
Objednat je možno těmito způsoby:

 • Využitím on-line objednávky v internetovém obchodě Prodávajícího 
 • Telefonicky
 • e-mailem
 • osobně návštěvou kamenné prodejny v Ostravě Vítkovicích

Náležitosti objednávky
U on-line objednávky je nutné vyplnit označená políčka:

 • jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)
 • telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
 • kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
 • případné doplňující údaje

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí

IV. Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouvu může Kupující uzavřít tak, že příjme návrh k uzavření smlouvy na e-shopech Prodávajícího tak, že zboží nebo služby vloží do košíku a odešle objednávku. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat obsah objednávky, zejména konečnou cenu vč. DPH, všech poplatků vč. Poplatků za zvolený způsob dopravy a vložených údajů a může je před odesláním objednávky též měnit.

Smlouva s kupujícím vzniká závazným odesláním objednávky Kupujícím a jejím potvrzením Prodávajícím. Prodávající přijetí objednávky potvrdí kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky informačním e-mailem.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamačního řádu.

V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího. Pokud kupující vyžaduje potvrzení objednávky telefonicky, uvede toto zřetelně do poznámky v objednávce.

Vzniklou smlouvu lze měnit pouze po oboustranné dohodě Kupujícího s Prodávajícím nebo ze zákonných důvodů.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu věc za cenu platnou v době objednání, v ujednaném množství a jakosti, s výjimkou případů, kdy jsou vyčerpány zásoby, nebo Prodávající ztratil schopnost plnit. Kupující bere na vědomí, že se mohou vyskytnout případy, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku technické chyby v informačním systému při zpracování cen. V takovém případě kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím nevznikne a prodávající obratem po zjištění technické chyby o této skutečnosti Kupujícího informuje.

Kupní smlouvou se Kupující zavazuje odebrat objednané plnění v ujednaném množství a za sjednanou cenu.

Kupující se stává vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

V. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
V případě, že je Kupujícím spotřebitel a smlouva je uzavřena distančním způsobem (na dálku, typicky pomocí internetu nebo telefonu), má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží

Odstoupit je také možné korespondenčně zasláním odstoupení na email uvedený v kontaktech na webových stránkách.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu na své náklady, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od Prodávajícího obdržel. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Při zaslání je nutné zboží zabalit v souladu s přepravními podmínkami přepravce.

Pro možnost využití zákonné lhůty pro odstoupení ve 14denní lhůtě je rozhodné dodání nebo odeslání zboží k vrácení nebo oznámení vůle zboží vrátit v uvedeném termínu. Pokud se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží v uvedené lhůtě, vždy nás kontaktujte telefonicky nebo emailem. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, jež od Kupujícího obdržel na účet kupujícího.

Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu dříve, než spotřebitel předá Kupujícímu předmětné zboží nebo prokáže, že toto zboží odeslal.

Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy ve 14 denní lhůtě odstupuje.

V případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve výše uvedené lhůtě, jestliže:

 1. Objednal zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy
 2. Objednal zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 3. Objednal zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 4. Objednal zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při vrácení zboží vždy zachovejte původní obal. Přímo na obal zboží nepatří žádné samolepky nebo lepící páska. Obal je součástí výrobku, po jeho znehodnocení může být účtována poměrná částka za uvedení zboží do původního stavu.

Odstoupení od smlouvy podnikatelem
Kupujícímu, který je podnikatel, může Prodávající umožnit odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní.

Pokud Prodávající umožní kupujícímu – podnikateli, odstoupit ve lhůtě 14 dní od kupní smlouvy, bere kupující – podnikatel na vědomí, že vrácená kupní cena za zboží může být ponížena o částku odpovídající snížení hodnoty zboží. Kupující – podnikatel, bere na vědomí, že bude-li hodnota zboží snížena například použitím zboží jinak než pro seznámení se se zbožím v přiměřeném rozsahu, jeho opotřebením v rozsahu, který nebyl nutný pro přiměřené seznámení se se zbožím a jeho vlastnostmi, nevrácením kompletního zboží včetně originálního obalu, je Prodávající oprávněn účtovat částku kompenzující snížení hodnoty zboží a jeho znovuuvedením do prodeje.

VI. Převzetí zásilky od přepravce
Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí na pohled neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo emailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho novému dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.

Pokud kupující zjistí poškození zásilky, které nebylo na první pohled patrné při přebírání zboží, až po rozbalení, je povinen neprodleně informovat přepravce a reklamovat poškození zásilky při přepravě (postup stejný viz. výše). Rovněž je nutné o této skutečnosti informovat prodávajícího.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

Po převzetí zásilky je rovněž nutné co nejdříve zkontrolovat kompatibilitu zakoupených dílů s Vaším vozem. Zákonná lhůta pro vrácení zboží při distančním způsobu nákupu je 14 dní.

VI a. Převzetí zboží na prodejně Autodíly PEMA nebo výdejním místě Autodíly PEMA (nikoliv partnerských přepravců)
V případě, kdy je zakázka zaplacena předem (platba On-line, Převodem, Splatnost), je při převzetí zboží nutné ověřit, zda zboží vyzvedává pověřená osoba. Je možné alternativně ověřit totožnost dle občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu… Jméno osoby, která zakázku vyzvedává, musí být shodné s osobou objednatele (uvedena na zakázce).

VII. Práva a povinnosti z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Ochrana osobních údajů
Všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nakládání s nimi je prováděno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro účely plnění smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou nijak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou uvedenou v bodu VII.a. Kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto údajů pro účely plnění předmětu smlouvy, typicky dodání objednaného zboží. Jde zejména o jméno, příjmení, dodací adresu, v případě firmy adresu fakturační, IČ, DIČ, podpis, kontaktní telefon a email. V případě vyzvednutí předem zaplaceného zboží (online, převodem), může pro ověření totožnosti být vyžadováno předložení Občanského průkazu nebo Cestovního pasu.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, na základě písemné žádosti má právo na jejich odstranění z databáze Prodávajícího. Osobní údaje jsou archivovány nejméně 7 let nebo nejdéle do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

Kupující uděluje souhlas s předáním údajů nezbytných k plnění předmětu smlouvy, zejména doručení objednaného zboží, přepravní společnosti. Jedná se zejména o jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní, případně emailový kontakt.

Kupující uděluje souhlas prodávajícího k předání osobních údajů, v rozsahu emailová adresa, provozovatelům portálu Heureka.cz, zboží.cz a google nákupy za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem.

Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemnou formou nebo zasláním elektronickou formou odvolat.

IX. Zásady používání souborů cookies
Za účelem zlepšení poskytovaných služeb a zachování funkčnosti obchodu používáme soubory cookie. Jsou to malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči návštěvníka a slouží ke správné funkčnosti stránek (dokončení procesu nákupu, pamatování si obsahu košíku, pamatování přihlášení uživatele, aby nebylo nutné zadávat identifikaci na každé další stránce). Cookie také slouží ke zjišťování, jaké stránky návštěvníci nejčastěji používají, jaké funkce používají, díky tomu upravujeme nabídku pro co nejlepší zážitek.(statistiky používání stránek).

Používáním obchodu návštěvník souhlasí s ukládáním souboru cookie.

Návštěvník může vyjádřit nesouhlas s použitím cookie. Nesouhlas je možné vyjádřit:
5. zanecháním používání internetových stránek obchod
6. zakázáním používání cookies ve svém webovém prohlížeči

Zakázáním použití souboru cookies nelze dokončit nákupní proces. Pomocí souborů cookies není v žádném případě možné identifikovat konkrétní osobu/zákazníka.

X. EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2022 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Zpět do obchodu